ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

ДГ " Славейче" участва в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Данни за проекта
Процедура “Квалификация на педагогическите специалисти”
Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018г.
Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
Продължителност на проекта: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.

Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.

Целева група

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване.