ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил

.................

РАЗДЕЛ ІІІ

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗА ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 35.(1). За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.
(2). За целодневни детски градини и ясли размерът на месечните такси се определя, както следва:
1. За пълен месец за деца, записани в детската градина в началото на учебната година, таксата е в размер на 15 % от минималната работна заплата;
2. За деца, временно пребиваващи в града, чието постоянно местоживеене не е в община Кюстендил, таксата е в размер на 30 % от минималната работна заплата, изчислена пропорционално за времето, в което детето е посещавало детската градина.
(3). За полудневни детски градини, които са в училища, такса не се заплаща.
Чл. 36.  Не се заплаща такса за:
1.    Децата, чиито родители са І и ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.
2.    Децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на здравеопазването; децата, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи.
3.    Трето и следващите деца на многодетните семейства. Таксата за останалите деца на многодетни родители, които са отглеждани в едно и също семейство се определя:
а) за първото дете се заплаща такса в размер на 60 % от таксата по чл. 35, ал.2
б) за второто дете – 40 % от таксата по чл. 35, ал. 2
Чл. 37. При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие че родителите предварително писмено са уведомили директора на детското заведение.
Чл. 38. Таксата се заплаща с 50 % намаление за сираци, за деца на самотни родители, за деца, чиито родители са редовни студенти, за деца припознати и отглеждани само от единия родител.
Чл. 39.  Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 % намаление.
Чл. 40. При ползване на облекченията по чл. 36, 37, 38 и  39 родителите или настойниците подават декларации до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от таксата започва от началото на месеца, следващ подаване на декларацията.
Чл. 41.(1) Учениците, които ползват общежитието на Спортно училище „Васил Левски” – гр. Кюстендил, заплащат месечна такса в размер на 12.50 лв., която се начислява, събира и внася от длъжностно лице в касата на учебното заведение като собствен приход за бюджетната година.
(2) Учениците, които ползват общежитието на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Раждавица, се освобождават от заплащане на такса.
Чл. 42. Таксата за детска млечна кухня (за деца до 3-годишна възраст) се определя в зависимост от стойността на вложените хранителни продукти, но не по-малко от 12 % от минималната работна заплата.
Чл. 43. (доп. с Решение № 559/29.12.2009 г.) (1). Лицата, ползващи домашен социален патронаж (ДСП), заплащат месечна такса за доставена храна в размер на 60 % от личния доход на лицето, но не повече от реалната издръжка на едно лице.
(2). (изм. с Решение № 559/29.12.2009 г.)  Потребителите на услугата Домашен социален патронаж, желаещи да ползват допълнителни социални услуги – почистване на дома, лична хигиена, пазаруване, съдействие за консултация с лекар, съдействие за плащане на данъци и такси и други, заплащат допълнителна такса в размер на 1,50 лв. на час.
(3).Съгласно чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните, обслужваните от ДСП заплащат 30 % от получаваната от тях пенсия, но не повече от реалната издръжка.
(4). Реалната издръжка на едно лице включва: месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
(5). При изчисляване стойността на храната в месечната стойност не се включва стойността на хранителните продукти, получени като хуманитарна помощ.
(6).(доп. с Решение № 459/25.06.2009 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и т. 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на Социалния патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.
Чл. 44. (1).Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 25 -то число на месеца следващ месеца, за който се дължат.

(2). (доп. с Решение № 559/29.12.2009 г.)При регистриране на нов потребител на услугата домашен социален патронаж се събира авансово 1 една потребителска такса, изчислена на база изтекъл едномесечен отчетен период, която представлява резерв за непредвидено неизпълнение на задълженията на лицето по сключения договор. Неизползваната сума се връща на лицето (на негови близки) при прекратяване на договора.