ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

В основата на работата на детското заведение стои идеята за демократично и хуманно в ъзпитание, усвояване на основни знания, умения и навици от обкражаващата действителност и изграждане на култура на поведение. Стремим се към развитие на детските потребности и умения за общуване, като усъвършенстване на речевите способности и усета към езика. Възпитаваме у децата основните жизнени навици и привички за здравословен начин на живот.

Образователното съдържание е структурирано върху глобални зони. Те са:

  • Аз празнувам,
  • Светът е голям,
  • Аз и другите,
  • Моят свят
  • и Аз и природата.


По желание на родителите организираме обучение по английски език

В началото на учебната година се определя входно ниво на детското развитие чрез подходящи тестове. За постегане на добри резултати в работата се прилага индивидуалният подход и се предоставя пълна свобода на учителя при подбора на методите и средствата за учебно - възпитателна дейност. В програмата за предучилищна подготвителна група се акцентира върху необходимостта от единна система на образование с цел да докаже значимостта на същите за социализация на бъдещите ученици и готовността им за постъпване в първи клас.

В тази насока  ДГ " Славейче" работи по системата «Активността на детето в детската градина», под научната редакция на проф. Н. Витанов. Използваме програмните системи "Приятели" на изд. "Анубис" и "Аз ще бъда ученик" на изд. "Изкуство".